Project Description

חד עתיר מבצעת עבור לקוחותיה גם עבודות גידור זמני, כולל גידור איסכורית באתרי בנייה. בתמונה כאן אתר ברחוב המייסדים בכרכור.

קישור לפרטים נוספים לגדר איסכורית (דגם "גזית")