Project Description

הותקנה גדר רשת דגם שוהם אזרחי באורך כ- 800 מטרים וגדר ייחודית לפי פרט שפותחה לפרויקט – דומה לדגם נשר אבל במקום פרופילים – גדר מברזל מלא עם שיפוע (קרן) בחלק העליון.

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם נשר קרן