Project Description

השימוש בגדרות פרופיל מרובע מקובל בגני ילדים ובתי ספר ברחבי הארץ.

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם נשר

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם עפרוני