Project Description

בראשון לציון גידרנו גן ילדים עירוני – "גן העינב". 150 מטרים "דגם נשר" ובהמשך יותקן גם דגם נוסף – נמוך יותר – "דגם עפרוני".

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם נשר

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם עפרוני